تاخیر در ازدواج از منظر اسلام

Publish Information

5%
5%
61
61

Book Information

تاخیر در ازدواج از منظر اسلام
Delay in marriage from the perspective of Islam
  بشر از نخستين روزهاي حضور خود بر عرصه خاك و شكوفايي جوانه‌هاي تأمّل و تدبير بر شاخسار حيات، به خوبي دريافته است كه خانواده بهترين مأمن انسان و شايسته ترين كانون براي تبلور سكون و اطمينان است. اين امر نشان مي‌دهد كه خانواده يكي از اساسي ترين و طبيعي ترين نيازهاي انسان به شمار مي‌آيد. بسياري از مشكلات رواني حاصل از تنش‌هاي زندگي روزمرّه توسط يك خانواده سالم و بهنجار التيام يافته، جبران مي‌شود. به همين دليل است كه تحقيقات انجام شده در زمينه مسائل خانواده، در مجموع نشان مي‌دهد كه افراد ازدواج كرده به طور متوسط، سالم تر و خوشحال تر از آنهايي هستند كه ازدواج نكرده اند. البته خانواده مي‌تواند به شكلي كاملا معكوس، به عنوان منبع مهم ايجاد تنش در زندگي فرد باشد، ولي اگر معيارهاي زندگي سالم در خانواده رعايت گردد، مي‌توان جلوي تنش‌ها را سد كرد و خانواده را به تعادل و سلامتي رساند. ازدواج و موفقيت در آن به عنوان يك واقعه اجتماعي، زيستي و فرهنگي، به دليل نقش بنيادين آن در تشكيل خانواده از اهميتي بسيار برخوردار است، به گونه‌اي كه مي‌توان گفت: بدون ازدواج، خانواده مفهوم چندان روشن و واضحي ندارد. ازدواج به عنوان سنگ بناي اوليه خانواده و به عنوان عاملي اساسي براي زوجيت و همدلي دو جوان و زمينه بالندگي و پيشرفت همسران به شمار مي‌آيد و انسان‌ها مي‌توانند در سايه انديشه و ايمان واقعي و در پناه زوجيتي شايسته، با اطمينان و صلابت، بر ناكامي‌ها و فراز و نشيب‌هاي زندگي چيره شوند و از وادي‌هاي شكست، مصمّم و استوار عبور نمايند و بتوانند از گذرگاه اسفل السافلين به سوي اعلا علّيين، كه همان مقصود خلقت است، راهي بگشايند. به همين دليل، متفكران جوامع بشري درصدد برآمده اند تا بر استحكام اين كانون بيفزايند و ازدواج، اين سنّت تغييرناپذير الهي را در جامعه، هر چه بيشتر تقويت كنند تا انسان‌ها ازدواج را، كه يك نياز فطري و طبيعي نه تنها براي انسان ها، بلكه حتي در ميان ديگر موجودات نيز به شكل‌هاي گوناگون وجود دارد، زمينه كسب كمال خويشتن بيابند، بنابراین به همان اندازه که ازدواج بجا وبموقع می‌تواند زمینه ساز کمال دو طرفه زوجین باشد ،تاخیر در این سنت حسنه آثار و آسیب های زیانبار و جبران ناپذیری برای جوان جامعه خواهد داشت. بر اساس آمار های موجود عزوبت(مجرد ماندن دختران و پسران)مشکل اساسی بیشتر جوامع اسلامی است.البته دختران بیش از پسران از این وضعیت موجود آسیب می‌بینند.این آفت از زمانی پدید آمد ودامن گسترد که تقلید از غرب مادی گرا تمام جوامع اسلامی را در بر گرفت و آنان قوانین اسلامی را ترک کردند و از سبک زندگی اسلامی روز به روز فاصله گرفتند. تا جائیکه در کشور اسلامی ایران با جمعیت ۸۸ میلیون نفری ، حدود ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج وجود دارند که به صورت مجرد زندگی می‌کنند . به همین دلیل در این پژوهش برآن شدیم تا ضمن بیان ضرورت ،اهمیت و فواید ازدواج ، مولفه‌های سن مناسب این بنای مبارک را از متون دینی استخراج کرده ،موانع وعوامل تاخیر در ازدواج رابرشمرده وعواقب این تاخیر رابیان نماییم و در پایان راهکارهای اسلام جهت تسهیل امر ازدواج جوانان را ارائه نماییم. امید است که این نوشته بتواند در امر آسان سازی فرهنگ ازدواج یار و مددکار جوانان و خانواده‌ها بوده و کمکی به متولیان فرهنگی کشور در حل مسأله تاخیر در ازدواج باشد.
  15 - 70
  120
  1

  Reviews & ratings

  Steps to become an author