آزمایشات شگفت انگیز شیمی amazing chemistry experiments

Publish Information

5%
5%
500
4

Book Information

آزمایشات شگفت انگیز شیمی amazing chemistry experiments
amazing chemistry experiments
  شیمی علمی زیبا و تجربی است که به عنوا ن یکی از علوم پایه بشمار میرود و از دیرباز با عنوان کیمیاگری شناخته شده و تا امروز که باعث نوآور ی روزافزو ن و فنّاو ری گردیده، ادامه دارد. شیمی از گذشته تا حال، تحت تأ ثیر اکتشافات جدیدی بوده و بیشک در آینده نیز شامل تحولات بیشتری خواهد بود. از ویژگیهای جا لب این علم زمینه های تئوری و عملی آن به موازا ت یکدیگر است که توأ م با اتفاقات خاص و خار ق العاد ه درهم تنیده شده و همین امر این علم را جذا بتر نموده است. این کتاب به صور ت کاملاً خلاصه، رسا و ساده تأ لیف و گرداوری شده است و به بحث و بررسی پیرامون بخش محدودی از شگفتیهای این علم میپردازد. کاربردهایی که روزانه در تمام محیط زندگی ما انسا نها وجود دارد اما نسبت به تحقق آنها بی تفاو ت هستیم. آزمایشات شگف تانگیز شیمی پیش از آنکه یک کتاب باشد ان د یش ه ای است مبنی بر آنکه این علم به واسطه زنده بودنش همواره دارای شگفتی ها و اتفاقات خار ق العاد ه ایست که هر شیمیست روزانه در آزمایشگاه با آنها رو به روست تنها با تغییری کوچک در ترکیب و یا مقدار مواد می تواند کشفی جدید از حالات و رفتار مواد نماید. در این کتاب سعی شده است گزار شهای تجربی من و همکارم که منجر به تغییراتی با مبنای کاملاً علمی و با ظاهری غیرمعمول در حالات و رفتار مواد گر د ید ه است جمع آو ری و در ا ختیار علاقه مندا ن این علم قرار بگیرد به امید آنکه جرقه ای بر ذهن پویا و خلاق علاقه مندا ن شیمی باشد.
  chemistry
  7 - 50
  132
  2

  Reviews & ratings

  Steps to become an author