آزمایشات شیمی (chemistry experimets)

Publish Information

5%
5%
100
100

Book Information

آزمایشات شیمی (chemistry experimets)
chemistry experiments
  علم شیمی با توصیف ویژگی‌های ماده، تغییرات فیزیکی و شیمیایی ماده و ترکیب آن با مواد دیگر سروکار دارد؛ اما این تعریف شاید کمی نارسا بوده و بیانگر روح شیمی نیست. علم شیمی همچون دیگر علوم، در حال رشد و تکوین است. هر مفهوم تازه‌ای از آن خود منشأ مشاهدات و آزمایشات جدید است که به بهبود بیش از پیش آن مفهوم و سرانجام به توسعه علم شیمی می‌انجامد. از آنجا که زمینه‌های علمی با یکدیگر همپوشانی داشته، مرز متمایزی میان آنها نمی‌توان یافت و درنتیجه مفاهیم و روش‌های علمی کاربرد همگانی پیدا می‌کنند. در پرتو این‌گونه رشد علمی، جای تعجب نیست که یک پژوهش علمی، بارها از مرزهای مصنوعی و پرداخته ذهن بشر بگذرد.
  chemistry
  10 - 701
  139
  1

  Reviews & ratings

  Steps to become an author